top of page

תכנית עסקית לגיוס אשראי לעסק

כאשר אתם בעלי העסקים, מתכוונים להרחיב את העסק או לחליפין להקים עסק חדש

חובה עלכם לבצע תכנון עסקי מורחב עבורכם ועבור הבנקים או קרנות המימון ו/או קרנות חוץ בנקאיות.


בוודאי שהתכנית אשר תערך על ידי יועץ עסקי מומחה במימון ובנקים, תכיל את האשראי

אשר אתם מבקשים (הלוואות מסגרות אשראי וכו) אל מול הביטחונות המוצעים.

חלקם מתוך הפעילות העסקית כגון שעבוד שוברי כרטיסי אשראי לקוחות

וחלקם אחרים כגון שעבוד נדל"ן שעבודי פיקדונות תכניות חסכון ותיק ניירות ערך.


התכנית תכלול:

סיכום מנהלים - מהו העסק המבקש אשראי שווקיו מוצריו תנאי התשלום של אשראי לקוחות.

מאידך תנאי התשלום של אשראי ספקים.


מהי תכנית ההשקעה המפורטת - נניח הקמת פס ייצור נוסף למפעל אשר יגדיל את ההכנסות

ובמקביל את ההוצאות הישירות והעקיפות.


דוחות פיננסים עיקריים שיוצגו:

תחזית מכירות מפורטת לפי מוצרים הרווחיות שלהם הגולמית.

תכנית הוצאות מפורטת: כגון הוצאות ישירות,(חומרי גלם שכר אנרגיה) הוצאות עקיפות כגון:

שכר דירה, הוצאות שיווק ופרסום וכדומה

השקעות שיבוצעו בעסק: הקמת פס הייצור החדש

הסברים תזרימים: כמה ימי אשראי מקבל הלקוח, כמה ימי אשראי נדרוש מהספקים

אשראי ספקי משנה והטמעת ימי אשראי שכר.


דוחות פיננסיים שנקבל:

צפי דוח התפלגות המכירות ,דוח רווח והפסד צפוי, צפי מאזני החברה. דוח על ניתוח נקודת האיזון התפעולית( מראה מאיזה מחזור ומעלה ישאר לנו רווח תפעולי

וכמה והפוך ,המחזור שמתחתיו העסק מפסיד תפעולית)

דוח צפי ההשקעות בעסק.

התפלגות תכנית ההשקעה לפי תקופות.


מבחינה שיווקית:

נציג לפחות את דוח swot. שמפרט את חוזקות העסק, חולשות העסק, הזדמנויות ,איומים חיצוניים על העסק.


בבקשת האשראי: נציג את מצב האשראי הקיים בתוספת של ה אשראי המבוקש

מאת הבנק או הקרן, או קרן חיצונית.


דוח סיכום והמלצות:

בהתייחס למוצג בתכנית העסקית נמציא את הניתוחים העיקריים

שיצביעו על יכולת העסק לצמוח עקב קבלת האשראי והטמעת תכנית ההשקעות.

לתכנית זו יש כללים ברורים לאופן עריכתה והצגתה, ולכן מוצע שתשתמשו ביועץ כלכלי עסקי מומחה בתחום

בברכה

אילן גדריך כלכלן MBA

052-2443515

Comments


  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White TripAdvisor Icon
  • White Yelp Icon

Success! Message received.

תיאום שיחת יעוץ עם אילן גדריך

יצירת קשר

טלפון / וואטסאפ

דוא"ל:

כתובת המשרד

רחוב אלתרמן 16 תל אביב

bottom of page