top of page
אילן גדריך - יעוץ כלכלי בנקאי.jpg

טיפול מתאים לגודל החברה

היקף המחזור של החברה, גובה האשראי הדרוש לה והענף אליו היא משתייכת יקבעו את הצורה בה תטופל על ידי המערכת הבנקאית. על מנת לייצג אותך מול הבנקים באופן מיטבי המותאם לצרכיך, יקבע אילן גדריך את סוג הטיפול בכל חברה על פי גודלה והיקף פעילותה בהתאם לסיווג הבא:

  • עסק בינוני-קטן: מחזור שנתי של עד 30 מיליון ₪

  • עסק בינוני: מחזור שנתי של 30-150 מיליון ₪

  • עסק בינוני-גדול: מחזור שנתי של 150 מיליון ₪ ומעלה

פתרונות כלכליים לחברות

רווחיות ונהול סיכונים בחברה

בדיקת רווחיות וניתוח סיכונים עבור הקמת חברה ו/או תהליך התרחבות.

עריכת תכנית עסקית מקיפה לחברה בהתהוות או בתהליך התרחבות, כצעד הכרחי למזעור משמעותי של הסיכונים ולהשגת היעדים העסקיים, תוך שת"פ תומך של הנהלת המערכת הבנקאית ביישום.

גיוס אשראי בטכניקה ייחודית ומורכבת

גיוס אשראי לחברות, שמחזורן השנתי 10-80 מיליון ₪. שיעורי הצלחה גבוהים הודות לידע ולניסיון שנצברו במהלך 28 שנות עבודה בתוך ומול המערכת הבנקאית, קשרים ענפים עם הנהלות הבנקים השונים והבנה ייחודית של צורת החשיבה הבנקאית, לצורך השגת אשראי אופטימלי במינימום ביטחונות.

 

לאילן טכניקה ייחודית ומורכבת שנבנתה במהלך 28 שנות פעילותו ככלכלן, הן בתור מנהל סניף עסקי והן כיועץ מומחה בביצוע מו"מ לגיוס אשראי מול הבנקים.

בדיקת עומק של
מצבה הפיננסי של החברה

* ניתוחים כלכליים מתקדמים, הכוללים ניתוחי דוחות פיננסיים, תפעוליים וכלכליים, המשקפים את יכולתה של החברה לתפקד כעסק חי בעולם העסקי.


* חיזוי עתידי של כשלים, העלולים להביא את החברה למשבר פיננסי, בניית גידור והתייעלות עסקית כפעולות מנע.

 

* כדאי ומומלץ לעבוד על פי תכנית עסקית דינמית.

 יעוץ חיצוני לחברות ומשקיעים

הבראת חברות

חברות רבות בישראל נקלעות לבעיות פיננסיות בעיקר עקב חוסר תכנון מקדים, בעיות הון חוזר, רווחיות בעייתית וחוסר יכולת להתממן ולהתמנף מול המערכת הבנקאית.


רבות החברות שהמערכת הבנקאית מעוניינת להעבירן,לחובות מסופקים ומשם לתביעה.


מומחיותו של אילן, הינה בניית תכנית הבראה,תוך שת"פ מול הבנקים העסקיים.


על מנת לא להגיע בשום אופן להגדרת חוב החברה לבנק כחוב מסופק.​

בדיקת נאותות

בדיקת נאותות (Due Diligence) לצורך הכנסת משקיע עריכת תכנית עסקית לצורך כניסת או הכנסת משקיע לחברה, או לצורך קנייה או מכירה של מניות החברה.


הליך זה הינו מורכב, ונדרש מהכלכלן העורך אותו להיות בעל שליטה מוחלטת בהערכת שווי חברות

ניהול כספים חיצוני

שירותי ניהול כספים חיצוני (CFO) לחברות בינוניות וגדולות בקרת תזרים המזומנים של החברה, אומדן צפי רווחיות החברה, תמחור מוצרים ופרויקטים שהחברה מבצעת, ייצוג החברה מול הבנקים וניהול מבנה הון וסיכונים העומדים בפני החברה.


גם אם אין לחברה יכולת להעסיק cfo במשרה מלאה.

 

פתרון מנהל כספים חיצוני הוא נפלא

bottom of page